Iedere scoutingregio heeft een eigen bestuur. Het regiobestuur zorgt ervoor dat de regio op een goede manier aangestuurd wordt en input kan leveren aan de landelijke raad – het hoogste orgaan binnen Scouting Nederland. Het regiobestuur legt verantwoording af aan de regioraad. De regioraad controleert het regiobestuur en stelt het beleid vast dat door het regiobestuur wordt uitgevoerd. De regioraad bestaat uit afgevaardigden vanuit de aangesloten groepen. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur bestaat naast de dagelijks bestuursleden uit de coördinator regioactiviteiten, afgevaardigde Scouting Academy, afgevaardigden landelijke raad en aanvullende algemeen bestuursleden.

 


Voorzitter – Arnoud Tijssen     voorzitter@scoutingnvf.nl

De voorzitter is de drijvende kracht achter het regiobestuur. Hij/zij houdt het overzicht en controleert of alle bestuurstaken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is de voorzitter ook degene die de regiovergadering leidt en het in de regioraad bepaalde beleid vertaalt in reglementen en (bestuurs-)taken.


Penningmeester – Marcus de Regt     penningmeester@scoutingnvf.nl

De penningmeester zorgt voor het financiële wel en wee van de regio. Hieronder valt het opstellen van de begroting en de jaarafrekening, maar ook het innen van bijdragen vanuit de groepen en het betalen van declaraties.


Secretaris – Thijs Perik     secretaris@scoutingnvf.nl

De secretaris zorgt voor de communicatie vanuit het regiobestuur naar de groepen. Hij/zij stelt de agenda op voor de regioraad en nodigt alle groepen voor deze vergadering uit. Ook maakt hij/zij de notulen tijdens de vergadering.


Algemeen lid – Coördinator activiteiten – vacant

De coördinator activiteiten is de verbindende factor tussen het regiobestuur en de activiteitenteams. Hij is het directe aanspreekpunt voor de activiteitenteams en is o.a. verantwoordelijk voor de continuiteit van de jaarlijkse aanbod van regioactiviteiten, voor uitvoering van het medewerkersbeleid in de activiteitenteams en voor het op juiste wijze inzetten van beschikbaar gestelde budgetten. Daarnaast heeft hij frequent en laagdrempelig contact met de teams en bewaakt hij de voortgang.


Algemeen lid – afgevaardigde Scouting Academy – vacant     trainingen@scoutingnvf.nl

 


Communicatiemedewerker – vacant

De communicatiemedewerker stelt de digitale nieuwsbrief samen, die minimaal tweemaal per jaar aan de groepen wordt toegezonden. Op dit moment is er geen communicatiemedewerker en dus geen digitale nieuwsbrief.


1e Afgevaardigde landelijke raad – Serry van de Graaf     hrm@scoutingnvf.nl

2e Afgevaardigde landelijke raad  Bart Wiegers

De afgevaardigden voor de landelijke raad bezoeken, zoals de taak al impliceert, de vergaderingen van de landelijke raad van Scouting Nederland. Zij zijn ook degene die de stukken voor deze raad ontvangen, voorbereiden en aan de groepen binnen de regio voorleggen.


Algemeen lid  – Sylvia de Vries, Alexander Haccou

Het algemeen bestuurslid woont, net als de andere regiobestuursleden, de regioraad en de bestuursvergadering bij. Hij denkt en beslist mee over zaken die in de vergaderingen naar voren komen. Het algemeen bestuurslid heeft verder geen vaste taak binnen het bestuur en kan daardoor de andere bestuursleden ondersteunen en/of specifieke projecten oppakken indien nodig. Deze rol is ook uitermate geschikt voor leden die graag ervaring binnen het regiobestuur op willen doen.


Beloningsbeleid

  • Alle vrijwilligers binnen de stichting werken onbezoldigd.
  • De stichting heeft geen personeel in dienst.
  • De stichting vergoed alleen daadwerkelijk gemaakt kosten.