Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnen Scouting hebben we afgesproken dat nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen, voordat ze worden benoemd in hun functie. Op deze manier voorkomen we dat personen die bijvoorbeeld een zedenverleden hebben, bij een Scoutinggroep aan de slag gaan. Deze regeling geldt niet alleen voor nieuwe leiding, maar ook voor bijvoorbeeld bestuursleden, materiaalmeesters, gebouwbeheerders en trainers. Het aanvragen van een VOG is niet zaligmakend, maar wel een belangrijke schakel in het veilig maken van je Scoutinggroep.

De tijdelijke regeling voor een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is door Staatssecretaris Teeven omgezet in structurele regeling. Ook na 2014 is de VOG voor vrijwilligers die met kinderen werken dus gratis. In 2012 en 2013 werden de kosten voor de VOG voor vrijwilligers die met kinderen werken binnen Scouting Nederland, Steunpunt KinderVakanties en NOC*NSF vergoed. Deze pilot is in opdracht van de overheid door het Verwey Jonker Instituut in 2013 geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers -liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren – aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat. Het verstrekken van een gratis VOG voor vrijwilligers wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd. Voorlopig blijft voor Scoutinggroepen de declaratieregeling gelden, waarbij achteraf de gemaakte kosten voor de aanvraag van een VOG via Scouting Nederland vergoed worden. Het is de verwachting dat eind 2014 een structurele regeling komt, waarbij betalen voor de VOG niet meer nodig is. Groepen worden hierover tijdig geïnformeerd.

De voorwaarde(n) voor de gratis VOG voor vrijwilligers binnen Scouting:

 • Organisaties moeten aangesloten zijn bij Scouting Nederland.
 • Alleen de kosten van een daadwerkelijk afgegeven VOG aan een vrijwilliger, komt in aanmerkingen voor een vergoeding.
 • Een organisatie komt alleen in aanmerking voor vergoeding als ze meer doen rondom het voorkomen van misbruik. Binnen Scouting zijn er naast de verplichte VOG meer maatregelen, zoals aandacht voor het onderwerp in trainingen, de gedragscode, omgangsregels, een verplichte meldcode en het Protocol ongewenst gedrag.
 • Alleen VOG’s die elektronisch zijn aangevraagd, komen voor vergoeding in aanmerking; de maximale vergoeding per afgegeven VOG bedraagt € 24,55.

Vergoeden van de kosten

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers die binnen Scouting actief zijn worden vanaf 2012 door de overheid vergoed. Het ministerie van Veiligheid en Justitie vergoed achteraf, op declaratiebasis, de aanvraagkosten van de VOG. Binnen Scouting geldt hiervoor de volgende procedure.

 • Alleen de kosten voor een elektronisch aangevraagde VOG komen voor vergoeding in aanmerking (€ 24,55). Vraag je toch op papier de VOG aan, dan zijn de meerkosten voor eigen rekening.
 • De vrijwilliger moet de kosten declareren bij het organisatieonderdeel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.
 • Vergoeding van de kosten vindt vervolgens plaats aan de organisatieonderdelen.
 • Het organisatieonderdeel registreert de afgegeven VOG in Scouts Online.
 • Daarnaast zorgt het organisatieonderdeel ervoor dat het rekeningnummer van de organisatie geregistreerd staat in Scouts Online.
 • Op basis van de registraties zal Scouting Nederland het aantal geregistreerde VOG’s na 1 januari 2012 vergoeden. Hierbij wordt regelmatig een selectie uit Scouts Online gemaakt en uitbetaald op het in Scouts Online geregistreerde rekeningnummer.
 • Alleen VOG’s die zijn aangevraagd na 1 januari 2012 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Steekproefsgewijs zal gecontroleerd worden of de geregistreerde VOG-nummers ook werkelijk afgegeven VOG’s betreffen.

Bezoek voor meer informatie over de VOG de website van Scouting Nederland.

Bron: website Scouting Nederland